Taakgroep Communicatie

Vanuit de Oosterkerkgemeente denken we na over de manier waarop we willen communiceren, zowel intern als naar buiten toe. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is de taakgroep communicatie actief.

De taakgroep:
  • bewaakt en verbetert de continuïteit en eenduidigheid van de communicatie, zowel binnen de wijkgemeente als naar buiten;
  • stimuleert en adviseert de kerkenraad, taakgroepen en commissies bij het uitoefenen van hun communicatietaken;
  • fungeert als overkoepelend adviesorgaan en als klankbord voor de redacties van de bestaande communicatiemiddelen en stuurt de productie van nieuwe en incidentele middelen aan;
  • toetst het effect van communicatie en fungeert als klankbord voor de ontvangers;
  • beheert de aan communicatie verbonden financiën.

De taakgroep bestaat tenminste uit twee onafhankelijke gemeenteleden, een afgevaardigde van de kerkenraad, de kerkrentmeesters (penningmeester) en de redacties van het wijkblad De Bagijn, de Kerkgroet en de website. De taakgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Vragen aan of berichten voor de taakgroep kunnen gestuurd worden aan communicatie@oosterkerk.nl

Leden van de taakgroep zijn:

Theo Brand             lid kerkenraad, public relations en social media
Steven Keijzer         website
Tim Krooneman      website en kerkgroet
Gery Bruins             de Bagijn en Gaandeweg

Binnen de taakgroep denken we na over strategie en beleid. Vrijwilligers vanuit diverse werkgroepen of redacties geven concreet vorm aan de communicatie. Het gaat om de redactie van ledenblad De Bagijn, de makers van de wekelijkse Kerkgroet, de webredactie, het beamerteam en het team social media en persvoorlichting.

Reacties zijn gesloten.