PERKI

Elke tweede én vierde zondag van de maand is er een PERKI Kerkdienst om 14.00 uur in de Oosterkerk. Er is een door de landelijke PERKI vastgestelde liturgie die geënt is op de liturgie in de Indonesische kerken. Tijdens de dienst wordt zowel van de Indonesische als van de Nederlandse taal gebruik gemaakt. Bij de liederen zijn de verzen zoveel mogelijk afwisselend in het Nederlands en het Indonesisch. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn (Ramah Tamah), met de bekende Indonesische hapjes. Soms is er een speciale gast uit Indonesië of iemand die iets speciaals kan vertellen. Voorzitter: Mick Woearbanaran, e-mail: wutlanit@gmail.com. Het secretariaat is bereikbaar via: perki_zwolle@live.nl.

Uitgangspunten voor het beleid van het bestuur van PERKI Zwolle zijn genomen uit het stuk ‘Visie en missie van PERKI Nederland’ (2004). Er staat onder meer: PERKI Nederland streeft naar waarheid gerechtigheid, en staat daarbij in dienst van Jezus Christus. Het wil in getuigenis en in dienen werken als zout van en licht in de wereld. PERKI Nederland ontwikkelt zich, gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij, tijdig mee.
PERKI Nederland is er voortdurend op bedacht trouw te blijven in het geven van leiding en dienstbaar te zijn temidden van al deze veranderingen. Daarbij staat PERKI midden in de maatschappij, temidden van de volken, speciaal in de christelijke gemeenschap in Nederland.
PERKI wil dat alles doen samen met Nederlandse en Indonesische kerken en aanverwante organisaties in opbouw van de natie, in het verbeteren van het welzijn van de mensen en in kadervorming. Concreet vertaald betekent dit dat het bestuur van PERKI Zwolle in de komende bestuursperiode de volgende aandachtspunten zal willen realiseren. Opbouw van de gemeente door het organiseren van zegenrijke en inhoudsvolle kerkdiensten, huisdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Het geven van voldoende pastorale ondersteuning van de gemeenteleden door de beide predikanten en door de ouderling. Nodig is daarbij dat gemeenteleden tijdig signalen geven aan het bestuur dat pastorale hulp nodig is. Het bieden van de nodige praktische diaconale hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben, zo nodig in samenwerking met de diaconie van de Oosterkerkgemeente. Mogelijk daarbij zijn voorlichtingsbijeenkomsten over actuele sociale en maatschappeijke zaken, zoals de nieuwe regels in de WMO. Het organiseren van allerlei activiteiten die kunnen bijdragen aan de opbouw en vorming van de gemeente en de gemeenteleden, zoals voor kinderen en voor jongeren, voor ouders met opgroeiende kinderen, voor ouderen. Ook een koor, een vocal groep horen daarbij. Waar mogelijk de contacten met de eveneens kleine PERKI afdelingen in Almere, Arnhem en Utrecht te verbeteren. Het opbouwen van een goede communicatie tussen het bestuur en de gemeenteleden, zoals het geregeld bijeen roepen van een gemeentevergadering. Bij dit alles hoopt het bestuur te worden gedragen door de gebeden om hulp en kracht van God en door de daadwerkelijke ondersteuning van de gemeente.

Historie van PERKI (Indonesische Christen Gemeenschap)

PERKI is in 1930 ontstaan uit de Indonesische afdeling van de NCSV (Nederlandse Christen Studenten Vereniging). Vanaf die tijd zijn er altijd activiteiten geweest, soms meer, soms minder, afhankelijk van de diverse politieke kwesties tussen Nederland en Indonesië.  Maar PERKI Zwolle heeft ook een eigen achtergrond. Na de tweede Wereldoorlog werden in Zandhove in het huidige Zwolle – Zuid gerepatrieerde Indische Nederlanders gehuisvest, die verzorging en verpleging nodig hadden. Dr. T. van Maarleveld begeleidde hen medisch en ds. W. van der Hoek had de geestelijke verzorging op zich genomen.
In feite was dat de eerste grote groep mensen met een Indische / Indonesische achtergrond in Zwolle. Van daaruit lopen de lijnen naar de huidige PERKI – Zwolle, want diezelfde (wijlen) ds. van der Hoek nam in 2000 samen met ds. Olde (die toen al tien jaar voor de landelijke PERKI gewerkt had) het initiatief om ook in Zwolle onder de vlag van PERKI maandelijks Indonesisch / Nederlands – talige diensten te houden. Daarin kunnen mensen met Indische / Indonesische achtergrond of ervaringen vanuit de hun vertrouwde taal en cultuur voor het aangezicht van God (di hadapan Tuhan) bijeen zijn.

Zwolle heeft ook veel inwoners die afkomstig zijn van de Zuid – Oost Molukken. Zij kennen vanaf hun verblijf in Nederland sedert 1950 een eigen kerkelijke organisatie, die nauw met hun cultuur verweven is. De samenwerking tussen PERKI – Zwolle en de GPMT (Zuid – Oost Molukse Protestantse Kerk) in Zwolle is voortreffelijk.

Reacties zijn gesloten.