Visie en Taakgroep

Foto: Wikimedia Commons

Hoe geven we vanuit de Oosterkerk vorm aan het pastoraat? In de ontmoeting tussen mensen ligt een bron van kracht: met elkaar op weg zijn, geraakt worden, het leven vieren en elkaar bemoedigen of aansporen. In de ontmoeting kan iets ontstaan waardoor verhalen van mensen aan het licht komen: verhalen die raken aan het verhaal van God. Vanuit deze visie geven we vanuit de Taakgroep Pastoraat (zie onder) sturing aan het pastoraat dat vorm krijgt vanuit verschillende werkgroepen.

De Oosterkerk richt zich op ontmoetingspastoraat en signaalpastoraat. Hier stapt de Oosterkerk af van het verzorgingspastoraat: het idee dat de kerk altijd mensen opzoekt, ook ongevraagd. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten ontstaat ontmoetingspastoraat. Signaalpastoraat gebeurt na een direct of indirect verzoek. Het signaal dat iemand bezoek wil of nodig heeft, kan een gemeentelid zelf afgeven of iemand in zijn of haar nabije omgeving. Dit vraagt van alle gemeenteleden open oren, ogen en harten. Pastorale aandacht is geen automatisme maar een zaak van een vraag (signalering) en een antwoord: daadwerkelijk omzien naar elkaar.

Taakgroep Pastoraat

In de Taakgroep Pastoraat wordt het pastorale beleid voorbereid (adviesfunctie). Tevens zet de taakgroep het door de wijkkerkenraad uitgezette beleid om in concrete afspraken (coördinerende functie). De werkgroepen die onder de Taakgroep Pastoraat vallen, hebben een uitvoerende functie maar zijn via afvaardiging in de taakgroep wel betrokken bij het beleid. Elke werkgroep heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een deelgebied van het pastoraat binnen de wijk.

Bemensing taakgroep en werkgroepen

In de Taakgroep Pastoraat hebben de wijkpredikanten en de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen zitting. Daarnaast is de wijkkerkenraad in de taakgroep vertegenwoordigd door tenminste één (pastorale) ambtsdrager. Iedere werkgroep bestaat uit een aantal ‘bezoekers’: één van hen vertegenwoordigt de desbetreffende werkgroep in de Taakgroep Pastoraat.

Organisatie en rapportage

De Taakgroep Pastoraat komt geregeld bijeen om het reilen en zeilen van de verschillende werkgroepen te bespreken, haar beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. De taakgroep heeft een voorzitter en een secretaris. Schriftelijke verslagen van de Taakgroep Pastoraat worden aan de scriba van de wijkkerkenraad gestuurd en aan de leden van de verschillende werkgroepen.

Pastoraat en Diaconaat

De Taakgroep Pastoraat onderhoudt contact met de Wijkdiaconie. De diakenen kunnen in goed overleg zitting hebben in een werkgroep of een vergadering van de taakgroep bijwonen.

Training

De Taakgroep Pastoraat stimuleert bij mensen die bezoekwerk doen het volgen van cursussen en initieert deze waar nodig. Ook kan voor een training of cursus iemand van buiten worden gevraagd, zoals een gemeenteadviseur. De taakgroep moedigt aan dat leden van de verschillende werkgroepen ervaringen uitwisselen en elkaar bij het bezoekwerk ondersteunen.

Contact opnemen voor een pastoraal gesprek

Pastorale aanvraag doen

Pastorale aanvragen kunnen per email of per telefoon gemeld worden bij Margrieta de Boer als secretaris van de Taakgroep Pastoraat of bij één van de predikanten. De secretaris van de taakgroep zal één van de werkgroepen inschakelen bij het geven van de gewenste pastorale aandacht. Op de Kerkgroet en in ledenblad De Bagijn worden regelmatig haar contactgegevens (zie onder) gepubliceerd.

Pastoraat en postbezorging

Bij het bezorgen of afgeven van post worden soms signalen opgevangen die aanleiding kunnen geven tot pastoraal contact. Postbezorgers kunnen contact opnemen met de secretaris van de Taakgroep Pastoraat of met één van de predikanten.

Studentenpastoraat

Voor studenten van diverse hogescholen in Zwolle bestaat het interkerkelijk studentenpastoraat vanuit een zelfstandige stichting.

Secretaris Taakgroep Pastoraat

Margrieta de Boer, tel. (038) 454 62 29 of e-mail: margrieta.de.boer@home.nl

 

Reacties zijn gesloten.