Kerkdiensten

Iedere zondag komt de gemeente om 10.00 uur bijeen voor de eredienst in de Oosterkerk. Een overzicht van diensten in de komende periode vindt u op de pagina komende diensten. Wie de dienst thuis wil bekijken, verwijzen we naar de pagina kerkdienst bekijken.

Vijftien minuten voor aanvang van de dienst luiden we enkele minuten de klok in de kerktoren. Uiteraard bent u van harte welkom in deze diensten. Lees over de opbouw en gedachten achter onze zondagse vieringen hier meer.

Kinderen en jongeren

Tijdens een ochtenddienst is er altijd kinderoppas (tot en met 4 jaar) aanwezig en kunnen de basisschoolleerlingen naar de kinderdienst. De tweede en vierde zondag van de maand is er een Provider op zondag-dienst voor jongeren van twaalf jaar en ouder. Vóór het einde van de eredienst keren zij weer terug en zijn aanwezig bij het slotlied en de zegen.

Autodienst

Gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen moeilijk naar de Oosterkerk kunnen komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. Voor meer informatie zie deze pagina.

Kerkdienst thuis beluisteren

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdienst te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om toch de dienst thuis te beluisteren. Hier kunt u lezen welke mogelijkheden er daarvoor zijn. Luisteraars van de kerktelefoon krijgen liturgie en kerkgroet thuis bezorgd.

Ringleiding

In de kerkzaal en in de grote zaal van De Bagijnehof is een ringleiding ingebouwd voor hen die een gehoorapparaat hebben.

Visuele ondersteuning

Om er zeker van te zijn dat vanaf alle zitplaatsen in de kerk de dienst ook visueel goed te volgen is, wordt een dienst meestal ondersteund door gebruik te maken van beamers en TV-schermen.

Doopdiensten

Elke twee maanden is er gelegenheid om een kind te laten dopen. In deze doopdiensten zijn onze wijkpredikanten om de beurt de voorganger. De data van de doopdiensten staan vermeld op de Kerkgroet en in het preekrooster.

Avondmaal

De Oosterkerkgemeente viert Avondmaal met brood, wijn en druivensap. Dit laatste wordt altijd goed aangegeven, de bekers verschillen van vorm. Er zijn twee uitdeelplekken. We dopen het brood in de wijn. Met mensen met een glutenvrij dieet wordt rekening gehouden.

Kinder- en jongerendiensten

Elk jaar worden twee diensten gehouden in het bijzonder voor kinderen van de basisschool  en twee diensten in het bijzonder voor jongeren die naar de middelbare school gaan.

Oecumenische diensten

De derde week van januari is traditiegetrouw de week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. In die week houden we ieder jaar een oecumenische viering samen met de Rooms-Katholieke Thomas a Kempis parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Dat geldt ook voor de derde week van september, de nationale Vredesweek. Tijdens de Vredeszondag is jaarlijks een oecumenische dienst met dezelfde Zwolse partnerkerken. Op deze wijze krijgt op twee vaste momenten per jaar de oecumenische samenwerking concreet gestalte, naast de samenwerking die er is vanwege sommige gezamenlijke activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting.

Meditatief moment 

Een meditatief moment is in de Oosterkerk al jaren een vast onderdeel van de liturgie. Waarom eigenlijk? Wat bedoelen we ermee? Wij drukken ons geloof uit en vieren het vooral met woorden, we lezen, we zingen, ook met woorden en luisteren naar de uitleg van de voorganger. Maar woorden moeten ook kunnen landen. Daarvoor is het meditatief moment bedoeld. Even laten bezinken. Een stilte zou ook kunnen. Meer weten? Lees het hier.

Kaarten ondertekenen

Iedere zondag liggen er in de Bagijnehof, bij de ingang naar de kerkzaal, enige kaarten klaar (zie foto). Deze kaarten worden als een groet van onze gemeente verzonden. Iedereen, groot en klein, kan deze kaarten ondertekenen. Het versterkt de groet als er veel namen op staan. Als u wacht op de koffie is een groet zo getekend.

Gedenken overledene

Wij gedenken de gemeenteleden die zijn overleden door hun naam te noemen, een kaars aan te steken bij de kaarsen van het aandachtsboek, om na de gedachtenis en de stilte een steen met daarop hun naam neer te leggen in de gedachtenishoek. Daar zal tijdens de diensten altijd een kaars branden. De steen met de naam zal gedurende een jaar in de gedachtenishoek liggen. Dan zal contact worden gezocht met de nabestaanden, die de steen mogen ontvangen. Meer weten? Lees het hier.

Aandachtsboek

Iedere zondag ligt er zowel in de hal van de kerk als in De Bagijnehof een blauw Aandachtsboek klaar, waarin mensen iets kunnen schrijven vanuit eigen leven om onder de aandacht van God en de mensen te brengen. Tijdens de eredienst wordt bij ieder aandachtspunt een kaars aangestoken, als een bede om licht.

Gebeden

De torenklok wordt geluid tijdens het bidden van het ‘Onze Vader’:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Collecten

Op alle zondagen wordt er drie keer gecollecteerd.

  • De 1e collecte (paarse collectezak) is bestemd voor de Diaconie en
  • De 2e collecte (grijs/groene collectezak) voor de Kerk.
  • De 3e collecte (witte collectezak) is een zgn. doelcollecte. De bestemming hiervan verschilt per zondag. Wilt u weten voor welk doel komende zondag gecollecteerd wordt, dan kunt u dat hier vinden
Bloemen

Na de zondagse dienst worden bloemen aan een gemeentelid gegeven. De predikanten bepalen in overleg waar ze naar toe gaan; coördinator is Lies Westendorp. Een groepje van ongeveer zes gemeenteleden verzorgt wekelijks het aanschaffen en schikken van de bloemen. De bloemen worden weggebracht door een gemeentelid die zich tijdens de kerkdienst hiervoor spontaan meldt.

Zending en Zegen

De zegen wordt afgesloten met het zingen van één keer ‘Amen’, op één toon gezongen.

Samenzijn na afloop van de dienst

Na afloop van de zondagse dienst is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Bagijnehof om nog wat gezellig na te praten. U krijgt daar (gratis) koffie, thee of desgewenst limonade.

Reacties zijn gesloten.