Identiteit

In Zwolle staat een huis aan de Bagijnesingel. Hier komt elke zondag de gemeente van de Oosterkerk bijeen. Samen met hen die zich tot haar aangetrokken voelen om God te loven, om te bidden en te luisteren naar ‘Zijn Woord’. Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is  (Gezang 476: 4 uit het Liedboek voor de Kerken). En in dat huis, met haar bijgebouwen, komen we ook samen om elkaar te ontmoeten.

Wij zeggen niet dat er buiten de kerk geen heil te vinden is. We zeggen wel – en daar willen we ook aan werken – dat er binnen die kerk van Christus heil te vinden is. Zo zien wij onze gemeente. De Protestantse Gemeente Zwolle kent verschillende wijkgemeenten.

De huidige Oosterkerkgemeente is voortgekomen uit de Gereformeerde Oosterkerkgemeente  en de Hervormde wijkgemeente V, die op 23 juni 1997 een federatie zijn aangegaan. Met ingang van 1998 houden zij hun gezamenlijke ochtend- en avonddiensten in de Oosterkerk.  In 2010/2011 is er  wederom een samenvoeging: de voormalige wijkgemeenten Jeruzalemkerk, De Hoeksteen en de Oosterkerk.

Visie

De visie van de Oosterkerkgemeente ligt in het verlengde van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle. In haar beleidsplan 2008 formuleert zij als haar missie: De missie van de Protestantse Gemeente Zwolle is het verkondigen van het Woord van God en het vervullen van de opdrachten die Hij ons daarin geeft; dit tot eer van God, tot opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk in deze wereld en tot heil van de mens als zijn beelddrager.        

De Oosterkerkgemeente wil een gemeenschap vormen van mensen die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken; die onderweg het leven vieren; die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen; die zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg.

Karakter

De Oosterkerkgemeente wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

  • Ruimte voor mensen met verschillende geloofsopvatting en geloofsbeleving: de gemeente is te herkennen aan ruimzinnigheid en verdraagzaamheid; veelkleurigheid wordt beleefd als een geschenk van de Heilige Geest.
  • Centraal staan de zondagse vieringen, waarin wij samenkomen rond Schrift en Tafel; de vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie, anderzijds levendigheid.
  • Wij zijn oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, een ieder is welkom, ook aan de Maaltijd van de Levende.
  • Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan,  wij staan in een lange respectabele christelijke traditie; wij willen onze roeping door de Eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven, in liturgie, in pastoraat, in diaconaat, in vorming en toerusting, in jeugd- en jongerenwerk, in gemeenteopbouw.
  • Wij willen zoeken naar verbinding met hen die anders of niet geloven;  wij willen zichtbaar zijn in onze wijken, in onze stad, in onze samenleving.

Reacties zijn gesloten.