Financiën

Binnen de Oosterkerk zijn er verschillende geldstromen. De oorzaak daarvan zijn de verschillende verantwoordelijkheden van:

  • enerzijds de ambten van diakenen en ouderling-kerkrentmeesters en
  • anderzijds de taakverdeling tussen de plaatselijk Protestantse Gemeente Zwolle en de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk.

De jaarlijkse actie kerkbalans valt onder de verantwoordelijkheid van het plaatselijke College van Kerkrentmeesters (CvK). De ouderling-kerkrentmeesters van de Oosterkerk hebben tot taak deze actie binnen de grenzen van de wijkgemeente goed te laten verlopen. Alle inkomsten worden namens het CvK geïnd door het Kerkelijk Bureau. Van die inkomsten worden o.a. de predikanten, enkele kosters, medewerkers kerkelijke bureau en een organist betaald. Het overige deel is nodig voor het beheer en onderhoud van  de kerkgebouwen.

Exploitatie Oosterkerk en Bagijnehof

Het klein-onderhoud en verhuur valt onder verantwoordelijkheid van het Wijkcollege van Kerkrentmeesters. De uitvoering is door hen opgedragen aan de Beheercommissie van de Oosterkerk. Zij zijn gehouden aan de regels die het Centraal College van Kerkrentmeester daarvoor heeft opgesteld. Alle kosten die samenhangen met het (klein-)onderhoud en gebruik van Kerk en Bagijnehof worden door de Beheercommissie betaald. Zij legt verantwoording af aan Kerkenraad en het Centraal College van Kerkrentmeesters.

Wijkkas

De kosten die samenhangen met het functioneren van onze wijkgemeente, zoals het drukken van Kerkgroet, Bagijn en verjaardagskaarten, bloemen bij speciale gelegenheden, het jeugdwerk, vrijwilligersvergoeding cantrix en kosten startzondag, brengen de gemeenteleden bijeen middels giften aan de wijkkas: NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk . De opbrengst van de wijkkascollecten (6x per jaar) komen ook ten goede aan de wijkkas. Het wijkcollege van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven.

Kosten die ten laste van de wijkkas komen, kunnen worden gedeclareerd via wijkkas@oosterkerk.nl .

Hoe de stand van zaken is m.b.t. de inkomsten uit giften voor de wijkkas 2023 ziet u hier . De doelstelling  is ook voor dit jaar per maand gemiddeld € 1000,- aan inkomsten uit giften te ontvangen,

Diaconie

De kosten die de diaconie maakt worden betaald uit de kas van de Wijkdiaconie : NL50 RABO 0158 1661 91 tnv Diaconie Oosterkerk. Deze verkrijgt haar inkomsten van de Centrale Diaconie volgens de door hen opgestelde regels. De Wijkdiaconie legt verantwoording af aan de Centrale Diaconie.

Verantwoording 

2016201720182019202020212022
WijkkasWijkkasWijkkasWijkkas
BeheerBeheerBeheerBeheer
BalansBalansBalansBalans
GiftenGiftenGiftenGiftenGiftenGiftenGiften wijkkas
Jaarverslagsamenvatting JaarverslagJaarverslag 2018
.

Reacties zijn gesloten.