Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 1 november: Zending

Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Zondag 8 november: Wijkkas

Ondanks de beperkingen waarmee door corona rekening moeten houden, is er in en om de wijkkerken van alles gaande. Tal van vrijwilligers spannen zich in om het kerkelijk leven, op zondagen en door de week, toch draaiend te houden. Het handhaven van de regels die in deze gelden, vormen daarbij een extra uitdaging en vragen veel van ieders creativiteit. Samen werken zij zo goed en zo kwaad als dat gaat aan het creëren en in stand houden van de verbondenheid. Het contact tussen gemeenteleden onderling en de plaats van de wijkkerken in hun omgeving. Veel van deze activiteiten worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die volledig ten  goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld door een bedrag over te maken naar het eigen bankrekeningnummer van de wijkkas.

Zondag 15 november: Zwolse migrantenkerken

Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle bevindt zich een verscheidenheid aan migrantenkerken. Omdat de leden van deze kerken vaak als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen zijn, hebben ze wel veel menselijke mogelijkheden, maar zeer weinig financiële middelen. Daardoor is een goede opzet van een kerkelijk leven behoorlijk lastig. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te leven in de samenleving.

Zondag 22 november: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Juist in de coronacrisis doen mensen, die tot voorheen zich prima konden redden, een beroep op de diaconie.

Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag.

Zondag 29 november: Onderhoud kerkgebouwen

Het zou maar zo kunnen dat u uw wijkkerkgebouw al maanden niet meer van binnen hebt gezien. De coronacrisis heeft ook wat ons kerkelijk leven betreft heel wat teweeg gebracht. We beseffen nu in verhevigde mate hoe belangrijk dat gebouw voor ons is, dat het veel meer is dan ‘zomaar een dak boven wat hoofden.’ Een dak dat in stand moet blijven, in figuurlijke zin, maar ook letterlijk. Dat het onderhoud van de kerkgebouwen geld kost, is niet nieuw voor ons, maar blijft wel een gegeven.  Vandaar het doel van de derde collecte van deze zondag.

Reacties zijn gesloten.