Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten.In de tijd van de coronacrisis zijn er geen kerkdiensten en is er ook niet de mogelijkheid bij te dragen via de collectezak.Een mogelijkheid is wel die van digitaal collecteren via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

31 mei (Pinksteren): Zending/GZB

Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het Woord. De boodschap van bevrijding en heil wordt niet beperkt tot Jeruzalem en Israel. Het is voor alle volken, kortom voor iedereen. Samen zijn we de kerk in actie en zetten we ons in voor Gods wereld. We mogen met elkaar de Bijbel delen en leren wat er in andere kerken gebeurt. Zowel in Nederland als wereldwijd.

Namens de kerken wordt het uitgevoerd door Kerk in Actie.

7 juni:  Stille armoede.

Nederland is nog steeds een welvarend land. Niet iedereen deelt in deze welvaart. Door pech in het leven of door omstandigheden die niet was voorzien, zijn er nog velen die het hoofd niet boven water kunnen houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties uit het sociaal domein.

Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.

14 juni:  Exploitatie PGZ.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat we elke zondag als gemeente in de kerk bij elkaar kunnen komen, is de afgelopen maanden duidelijk geworden. Juist nu we de wekelijkse kerkdiensten en persoonlijke ontmoetingen met andere gemeenteleden moeten missen, beseffen we welke betekenis ze voor ons hebben. Ondanks de inspanningen van voorgangers en vrijwilligers die ervoor zorgen dat we digitaal met elkaar verbonden kunnen blijven, ontberen we het oog in oog staan, de warmte van een handdruk, de arm om de schouder. We hopen en bidden dat het virus overwonnen wordt en dat we ooit weer gewoon naast elkaar de kerkbank mogen inschuiven. Intussen kunnen we wel onze waardering laten blijken voor de kerk, in de vorm van een bijdrage aan de doelcollecte van deze zondag. En dat mag ook een extra gift zijn voor Kerkbalans. Meer informatie over geven in deze tijd op de website pknzwolle.nl of van de wijkgemeente.

21 juni:  Diaconale noodhulp.

De afgelopen periode hebben de diaconieën van de kerken de helpende hand kunnen bieden aan o.a. de Voedselbank. Daarnaast zijn er mensen individueel voortgeholpen. Meer informatie treft u aan op de nieuwe website van de diaconie, www.pknzwolle.nl/diaconie.

Nu zijn de diaconieën zich aan het voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen. Mensen dreigen hun baan te verliezen, ZZP’ers komen zonder werk te zitten of een bedrijf gaat failliet. Ook zijn er zorgen om mensen die het in een normale situatie al niet meer redden. Op dit moment laten zij zich niet zien. De verwachting is dat als de situatie na de coronacrisis zich normaliseert deze mensen zich massaal zullen melden. Er wacht dus nog een crisis na de crisis. Waar mogelijk wil de diaconie ook dan helpen.  

28 juni:  Wijkkas.

De meeste kerkelijke activiteiten liggen op dit moment helaas stil, maar hopelijk kan ook daarmee in de loop van dit jaar weer voorzichtig worden begonnen. Dan komen weer tal van vrijwilligers in actie om de verbondenheid met hun kerk handen en voeten te geven. Zodat verdieping wordt gegeven aan geloven en verbindingen worden gelegd, met mensen binnen en buiten de gemeente.  Nu al wordt nagedacht over manieren waarop dit kan gebeuren, ook als alle berperkende maatregelen nog niet zijn opgeheven. Vrijwel al die activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. Het behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte welkom is. De collectezak komt niet langs, maar u kunt wel digitaal geld overmaken. Meer informatie is te vinden op www.pknzwolle.nl

Reacties zijn gesloten.