Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Paaszondag 4 april: Paascollecte voor de Protestantse Gemeente Zwolle.

Allereerst grote dank aan alle mensen die zich voor de actie Kerkbalans hebben ingezet. Om de begroting rond te krijgen is een gift voor de Paascollecte niet onbelangrijk. Alle beetjes helpen, ook de kleinste. En bedenk: iedere wijkgemeente deelt mee in de opbrengst en mag het aanwenden voor de exploitatie.

Zondag 11 april: Door wijkdiaconie vast te stellen doel.

Op deze zondag mag iedere wijk aan deze collecte een eigen bestemming geven. Uw wijkdiaconie kan en zal u hierover informeren.

Zondag 18 april: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

Je hoort wel eens: ‘Alles is niet meer zoals het vroeger was’. Dat is een waarheid die ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle geldt. De ledenaantallen dalen en daarmee de inkomsten ook. Des te groter is de uitdaging om hierin geen neerwaartse spiraal te zien, maar een opdracht om samen op zoek te blijven naar waar het bij het kerk zijn om gaat. We zijn er immers niet alleen voor onszelf, maar om de Heer van de kerk te dienen, de lofzang gaande te houden en om medemensen tot steun te zijn. Dat is vandaag de dag best ingewikkeld, maar we gaan ervoor. Doet u mee?

Zondag 25 april: Diaconale Noodhulp.

Een collecte die in deze coronacrisis geen enkele aanbeveling behoeft. De diaconie draagt o.a. bij aan de Voedselbank  Daardoor kunnen zij zorgdragen dat ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen verzekerd zijn van hun dagelijks eten.

Verder is de Diaconie i.s.m. andere organisaties actief en creatief op zoek naar mensen die de hulp van de Diaconie nodig hebben. Juist kwetsbare mensen laten zich niet zien en horen in deze coronacrisis.

Reacties zijn gesloten.