Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 4 juli: Jeugddiaconaat

Op zondagochtend zie je niet altijd veel jongeren in de kerk. Maar intussen zijn ze wel actief en betrokken. Zij beoefenen ‘het kerk zijn door de week’ en willen aan de kerk ‘handen en voeten’ geven op een manier die bij hen past en gaan aan de slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. In verschillende wijkgemeenten zijn jongeren actief in diaconale projecten, dichtbij en ver weg.  In Zwolle zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en netwerken. Het doel is jongeren te verbinden met anderen jongeren die behoefte hebben aan contact of hulp. Het project ‘Hart voor Zwolle’ is hiervan een mooi voorbeeld.  Zij verbinden jongeren aan kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk. In 2020 hebben 752 jongeren, 1324 hulpontvangers, lees kwetsbare Zwollenaren, kunnen helpen. In totaal betrof het 3913 hulpaanvragen. De Diaconie wil graag blijven bijdragen aan het werk van Hart voor Zwolle en andere projecten in binnen- en buiteland uitgevoerd door Zwolse jongeren.  

Zondag 11 juli: Onderhoud kerkgebouwen

Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? We kunnen nu de coronamaatregelen versoepelen de deuren van de kerk verder open zetten om een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Er is onderdak nodig voor iedereen. Ruimte voor God en voor alles wat ons met God verbindt.

Zondag 18 juli: Door wijkdiaconie vastgesteld doel. Voor deze collecte mag de wijkdiaconie een eigen doel bepalen. Over de bestemming zullen zij u informeren.

Zondag 25 juli: Eredienst en kerkmuziek

Een eredienst zonder muziek is ondenkbaar. We weten ons in Zwolle gezegend met enkele mooie orgels en goede organisten. Om de kwaliteit van de kerkmuziek hoog te houden is het belangrijk dat de orgels onderhouden worden en dat de bespelers ervan goed gewaardeerd worden. Ook bands, cantorijen, muziekgroepen, gelegenheidskoren, kinderen die zingen en vele anderen die musiceren dragen eraan bij de lofzang gaande te houden. Helpt u ook mee?

Zondag 1 augustus: Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle.

‘Een mens is meer dan zijn daden’ is het motto van de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle. De stichting stelt zich ten doel om (ex-)gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio.

Men werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Er wordt naar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op bestaande voorzieningen die op dit terrein actief zijn. Hierbij wil men ook de kerken bij betrekken. Gevangenen bezoeken is één van de werken van barmhartigheid. De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle geeft hier concreet gestalte aan. Meer informatie is te vinden op www.dsgzwolle.nl.

Zondag 8 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

De derde collecte is vandaag bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zwolle. De opbrengst wordt toegevoegd aan de onderhoudsreserve waarvan de hoogte is gebaseerd op de geplande uitgaven voor de komende tien jaar. Het is belangrijk dat deze reserve, waaruit de kosten van het (groot) onderhoud worden betaald, op peil blijft. Het onderhoudsplan wordt ieder jaar geactualiseerd en aangepast aan algemene kostenstijgingen. Een onderhoudsreserve zorgt er voor dat de kosten door de jaren heen geëgaliseerd worden. Zo ontstaan er geen ongewenste schommelingen in de winst- en verliesrekening als er het ene jaar weinig onderhoud nodig is en er een volgend jaar weer veel investeringen noodzakelijk zijn.

Zondag 15 augustus: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

Een extra collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle vandaag. Wie zich afvraagt, waar de kerk dit geld allemaal aan besteedt, zou eens op www.pknzwolle.nl kunnen kijken, de website van de PGZ. Hier vind je onder meer de financiële verantwoording: het College van Kerkrentmeesters maakt inzichtelijk waaraan het geld dat jaarlijks via Kerkbalans en op andere manieren binnenkomt, wordt uitgegeven. Als je de begroting bekijkt, valt direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat verreweg de meeste euro’s bestemd zijn voor de predikanten en kerkelijk werkers. Zonder hen zouden onze wijkgemeenten niet kunnen voortbestaan. Met onder meer de extra bijdrage van vandaag houden we dus samen de kerk in stand. En die kerk, dat zijn wij!

Zondag 22 augustus: Extra Diaconie.

Zo maar een extraatje voor de diaconie. Zo kun je het lezen. Er zijn situaties die niet zijn te voorzien. Iets wat de coronacrisis ons heeft geleerd en waar de recente overstromingen in Limburg een voorbeeld van zijn. Zo ineens staat je leven op de kop door aandienende situaties waar je geen rekening mee hebt gehouden. Ineens ziet het leven er anders uit.  Vooral kwetsbare mensen die toch al niet veel hebben te besteden, worden vaak het meest getroffen. De Diaconie wil graag present blijven voor deze mensen. Een extraatje is dan soms nodig.

Zondag 29 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

Misschien hebt u in de afgelopen weken ook wel ergens een openluchtdienst meegemaakt, zeker in deze tijd zijn ze een mooi alternatief voor anderhalve meter van elkaar in de kerkbanken zitten. Gezeten op een gammel klapstoeltje, of gewoon in het gras, ervaar je hoe bomen pilaren vormen en groene bladeren boven je hoofd het gewelf zijn. Met daartussen het uitzicht op lucht en wolken: een open verbinding met de hemel.

Helaas is het niet altijd zomer in ons land en moeten we ons als kerk ook tegen regen, wind en kou kunnen beschermen. Met huizen van hout en steen, gebouwen die aan de tand des tijds onderhevig zijn en die we desondanks als ‘heilige’ huizen ervaren. Die huizen vragen onderhoud en daar wordt vandaag uw bijdrage voor gevraagd.

Zondag 5 september: Diaconale noodhulp.

In ons welvarende land zijn er nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum, het minimum van een minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. In veel gevallen is de rek eruit. Door een lange periode van een laag inkomen zijn er geen reserve of andere potjes om de toch noodzakelijke benodigdheden aan te schaffen. Er ontstaat een situatie van ontreddering en het niet meer weten.

Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede en een redelijk menswaardig bestaan kunnen leiden. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

Zondag 12 september: Wijkkas

Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen, ondanks de beperkingen waarmee we door corona nog steeds rekening moeten houden. Tal van vrijwilligers hebben zich ingespannen om toch een inspirerend, verbindend en verrijkend programma samen te stellen. Activiteiten om naar uit te kijken en die vooral worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die volledig ten  goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld door een bedrag over te maken naar het eigen bankrekeningnummer van de wijkkas.

Zondag 19 september: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

Ook deze week wordt aan de kerkgangers in Zwolle gevraagd een (extra) financiële bijdrage te leveren aan de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.  Aan onze kerk, die volgens ons een belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor onszelf en voor de samenleving. Die plek, waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we in stand houden, ook in deze tijd, nu lang niet iedereen nog wekelijks een kerkgebouw kan bezoeken. Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een belangrijke bron van inkomsten. Daarvan moeten predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen worden betaald. Wie meer wil weten, onder andere over het perspectief op langere termijn, kan terecht op de website pknzwolle.nl

Zondag 26 september: Stille armoede.

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. Het gaat even niet meer en is er een reddingsboei nodig. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere organisaties in Zwolle. Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vaak is het ook niet zichtbaar. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconaal consulent: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06 – 1018 6422.

Reacties zijn gesloten.