Berichten archief

 9 febr. 2020  Verslag Gemeenteberaad in de Oosterkerk 
Verslag van de reacties van de Oosterkerkgemeente op de presentatie van de gezamenlijke kerkenraden van de Oosterkerk en de Adventskerk over de samenwerking:

Datum Onderwerp
2016 Het jaarverslag “Oosterkerk 2016” kun u hier inzien.

 

De door de kerkenraad goedgekeurde jaarcijfers 2016 vindt u door op de volgende woorden te klikken:  Wijkkas,   Beheer,    Balans

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

27 november 2016
Het verslag van de gemeenteberaad leest u hier.
14 februari 2016 Na afloop van de dienst is een gemeenteoverleg gehouden over de toekomst van de Oosterkerk. De mogelijke vervulling van de predikantvacature is toegelicht. De daarbij getoonde overzichten kunt u hier zien. De toelichting die ds Iemke Epema gaf, kunt u hier nalezen. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s tijdens en na de dienst . Lies Gerrits, scriba, maakte dit verslag van het gemeenteoverleg.
2015 Jaarverslag 2015 Oosterkerk

 

Klik hier om het jaarverslag in te zien.

2015 Jaarrekening 2015 Oosterkerk

 

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

1 november 2015 Zondag 1 november 2015 Gemeenteoverleg. Het verslag kunt u hier inzien.

 

Tijdens en na de dienst musiceerden Ghaeth Almaghoot, Obbay Salloum en Nazeer Abdulhai, drie Syrische vluchtelingen die in de IJsselhallen verblijven. U kunt ze hier horen en hier zien spelen.

4 november 2015 Brugklassers op bezoek

 

Woensdagmorgen 4 november heb ik twee groepen brugklasleerlingen van het Meander College rondgeleid in de Oosterkerk.
Paaskaars, gedachtenishoek, doopvont, dooprol, avondmaalsbekers, kerkelijk jaar, liturgische kleuren, liturgie en wat niet al. Het uur was zo om. Wat een enthousiasme en wat een aandacht en nieuwsgierigheid! Misschien omdat alles in een kerk en kerkdienst voor de meesten volkomen vreemd en onbekend is? Geweldig! Ik doe het volgend jaar zo weer.
Van één van de begeleidende docenten kreeg ik een enveloppe met inhoud: € 100.—. Gift van het Meander aan de Oosterkerk-wijkkas. Mooi toch?
Henk Zomer

13 sept 2015 Het verslag van het gemeenteberaad vindt u hier
1 oktober 2015 De scriba (secretaris) van de Protestantse Kerk in Nederland, ds Arjan Plaisier, zegt in een artikel in Trouw o.a. het volgende: Momenteel fuseren kerkelijke gemeenten als het niet langer gaat. “Dat is niet vol te houden. Het is enorm belastend” Het gehele voorpagina artikel is hier te lezen.
september 2015
Dankwoord van ds Wim Hortensius

Oversteek

Zondag 6 september werd voor mij en ons gezin een onvergetelijke dag! Hartverwarmend dat zoveel mensen in de Oosterkerk samen met ons mijn 25-jarig ambtsjubileum hebben gevierd en bij mijn afscheid aanwezig en betrokken waren. Met een gevoel van dankbaarheid kijken wij terug op de afscheidsdienst en alles wat daarin gebeurde. De mooie medewerking van het projectkoor en de Taizégroep, de intense bijdragen van de organist en de pianist, mijn eerste dopeling hier die de kaarsen aanstak, het vrolijke cadeau van de vele kinderen, de verrassende inbreng van de musicalgroep, de indrukwekkende zegen die ik mocht ontvangen, de 25 kaarsen die gingen branden. Hartelijk dank aan allen die aan deze bijzondere dienst hebben meegewerkt, niet in het minst de vele mensen ‘achter de schermen’. Grote dank van ons ook voor de mensen die deze dag hebben georganiseerd en de mensen die alles in en rond de keuken geweldig hebben verzorgd: de koffie en de heerlijke lunch! Ontroerend, treffend en ludiek vonden we de bijdragen van gemeenteleden en collega’s die mij en ons na de dienst hebben toegesproken en toegezongen. Het deed heel goed. Ik mocht een prachtig afscheidscadeau in ontvangst nemen: een nieuwe toga en een veelkleurige regenboogstola. Hartelijk dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! Die dank betreft ook de kaarten, mails, telefoontjes, bloemen en andere cadeaus die ik in deze dagen heb mogen ontvangen. ‘Wim is nu weg’… Vanmiddag (13 september) doe ik intrede in de Protestantse Gemeente i.w. in Hattem. Vanaf de toren van de Andreaskerk zal ik met de prachtige verrekijker die de kinderen hebben gemaakt nog wel eens turen over de IJssel richting Zwolle. Dan kan ik denk ik net het rode hart zien aan de toren van de Oosterkerk. Het is niet ver weg …Mijn grootste dank gaat over het vertrouwen dat u en jullie mij de afgelopen 11 jaren hebben geschonken, verbonden door de Geestkracht van de Eeuwige.

Het ga jullie en de hele gemeente goed, onder Zijn hoede, met een hartelijke groet, Wim Hortensius en Anke van der Horst, Nienke, Maartje en Renske

2014 Jaarverslag 2014 Oosterkerk

 

De kerkenraad heeft in nauwe samenwerking met de taakgroepen dit jaarverslag opgesteld

13 februari 2014 Stichting Kinderhulp Beregszász – Oekraïne (SKB) organiseerde in samenwerking met de Oosterkerkgemeenteeen rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkas en voor SKB. De opbengst van de markt, na aftrek van de kosten, is € 2.022,56. Een fotoimpressie ziet u hier
  De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.
5 oktober 2014 Na afloop van de dienst van 5 oktober was er een gemeenteberaad, waaraan 98 personen deelnamen, met als onderwerp: Het advies van de wijkkerkenraad aan de Algemene Kerkenraad over de toekomst van de Protestantse Gemeente Zwolle. Jan Stellingwerff maakte daar deze foto’s. Het eerder uitgereikte advies leest u hier. De scriba maakte dit verslag.
9 juli 2014 Oosterkerk op televisie De IKON zond deze zomer het programma “de wachtkamer” uit. Het programma gaat over mensen die op een bepaald moment in hun leven voor een belangrijke keuze stonden en daarbij dilemma’s tegenkwamen.
In deze aflevering gaat het over ons gemeentelid Nienke van der Schaaf en de keuze die zij maakte om als alleengaande te proberen een kind te krijgen. Ook religieuze overwegingen die zij maakte, komen aan bod. Er is daarvoor o.a. gefilmd in de Oosterkerk waar een gesprek tussen onze wijkpredikant Wim Hortensius en Nienke werd opgenomen.
Bent u benieuwd? De uitzending is 9 juli uitgezonden en is hier  te bekijken.
  Jaarverslag 2013

 

Het is een goed gebruik om een jaarverslag te maken, in het bijzonder wanneer het een jaar is geweest met veel veranderingen en zoektochten om samen een gemeenschap te vormen waar het goed toeven is voor velen. Waar mensen zich thuis kunnen voelen. Wat is er allemaal gebeurd, welke kansen zijn er gegrepen en waar zijn nog knelpunten? Het is van belang om dankbaar en trots te kunnen zijn op dat wat is bereikt. Niet voor onszelf maar vooral ook om aan de buitenwereld duidelijk te maken hoe we samen vanuit onze inspiratie en visie kerk willen zijn. Het is ook belangrijk om het ingezette beleid te toetsen: zijn we op de goede weg? Kortom, het is goed om de balans op te maken en met elkaar trots de resultaten te delen. Dat jaarverslag kunt u hier inzien.

9 jan 2014 God na de beeldenstorm Lezing door professor Rick Benjamins op donderdag 9 januari 2014 in de Oosterkerk te Zwolle. Ruim 80 mensen zijn aanwezig.Ds. Iemke Epema opent de bijeenkomst in het kader van de ‘Zin in kerk’ lezingcyclus in de Oosterkerk. Ze introduceert Rick Benjamins. Hij is bijzonder hoogleraar in de vrijzinnige theologie te Groningen en docent dogmatiek in Amsterdam.

 

Theo Brand maakte van deze bijeenkomst dit verslag, door prof. Benjamins goedgekeurd.

3 nov. 2013 Na afloop van de dienst van 3 november werd het Gemeenteberaad gehouden. Onder grote belangstelling werden de vooraf ingediende vragen toegelicht en besproken. Die  vragen hadden onder andere betrekking op:

 

 1.  Kussens in de banken,
 2. Aanvangstijd-stip van de zondagmorgendienst,
 3. Vraag over het meditatief moment, ook graag bekende liederen zingen, stilte voor de dienst,
 4. Het verjaardagsfonds ,
 5. Viering avondmaal,
 6. Hoe komen de preekroosters tot stand en eerste zondag maand voor gemeentevergadering,
 7. Diensten duren soms te lang, kindernevendienst en kerkwijzer.  Het verslag van deze gemeentebijeenkomst kunt u hier lezen.
  Op 23 september 1888 werd de Oosterkerk in gebruik genomen. 125 Jaar geleden dus. In de dienst van zondag 29 september zal aandacht geschonken worden aan dit jubileum. In het dagblad de Stentor van maandag 30 september stond het hiernaast afgebeelde artikel. U kunt dat artikel hier lezen.
29 sept 2013 De Oosterkerk 125 jaar.

 

Op zondag 23 september 1888 werd de eerste dienst in de Oosterkerk gehouden, met als voorganger Ds. D.M. Boonstra. Maandag jl. was dat 125 jaar geleden. Zondag a.s. wordt in de dienst aandacht gegeven aan dit jubileum. Dit gebeurt o.a. door het aanbieden van een fraai uitgevoerd boekje :” De Oosterkerk 125 jaar, van scheiden naar helen en verder …..”, van Henk Moerman. Hierin wordt de ontstaan geschiedenis van de kerk beschreven, verlucht met een aantal foto`s. Dat alles tegen de achtergrond van de situatie in de Hervormde Kerk en de ontwikkeling van de Doleantie. Inmiddels zij ruim 170 boekjes besteld. Het boekje is hier in te zien.

29 sept. 2013 Aan alle kerkgangers op zondag 29 september 2013 Bericht (kunt u hier lezen) van het moderamen van de Algemene Kerkenraad over:

 

 • de verdere uitwerking  van het Beleidsplan  2013-2016 en de uitnodiging deel te nemen aan werkgroepen.
 •  de tijdelijke sluiting van de Grote Kerk in 2014 voor niet-kerkelijke activiteiten.
21 april 2013 Er werd 125 jaar geleden met man en macht gewerkt om zo spoedig mogelijk een kerkgebouw voor de Nederduitsche Gereformeerde Kerk  (doleerend) op te leveren. Op zondag 21 april jl. hebben we de eerstesteenlegging, precies 125 jaar geleden, gememoreerd. Alle kerkgangers kregen die zondag de hier-naast afgedrukte kaart. Na afloop van de dienst was er koffieconcert  Henk Moerman verdiept zich momenteel in de eerste jaren van het bestaan ven deze gemeente. De eerste resultaten daarvan kunt u hier lezen.
31 maart 2013 Deze kaart kregen de gemeenteleden na afloop van beide diensten op Paasmorgen. Het is een compilatie van de hongerdoeken die gemeenteleden de afgelopen maanden gemaakt hebben op grond van de schriftlezingen van de zondagen in de 40-dagen tijd en Pasen. De doeken zijn gepresenteerd tijdens de kerkdiensten en vormen een kleurige, inspirerende verbeelding van onze weg met de Levende.
28 januari 2013  “Aanzet tot nieuw beleid in het pastoraat in de Oosterkerk” is de naam van de nota die de taakgroep pastoraat heeft opgesteld. Deze beleidsnota is door de kerkenraad in haar vergadering van 28 januari 2013 aangenomen. Het komende halfjaar zal de implementatie plaatsvinden.
15 april 2012 Op 15 april werd een gezamenlijke gemeentebijeenkomst gehouden van Jeruzalemkerk- en Oosterkerkgemeente. De aanwezigen stemden van harte in met het door de wijkkerkenraden voorgelegde Beleidsplan op hoofdlijnen en de Wijkregeling van de met Pinksteren te vormen gemeente. Een verslag leest u hier.
   
   
5 maart 2012 De gezamenlijke kerkenraden van Oosterkerk en Jeruzalemkerk zijn, in aanwezigheidvan leden van de Algemene Kerkenraad, op 5 maart j.l. akkoord gegaan met het Beleidsplan-op-hoofdlijnen 2012-2013 én de concept Wijkregeling die vanaf 27 mei 2012 zal gelden. Kerkordelijk is zo weer een belangrijke stap gezet in het proces van samenvoegen van beide wijkgemeenten.
4 maart 2012 Tijdens de ochtenddienst van 4 maart heeft Marije Mazereeuw zich aan de gemeentevoorgesteld.Zij is stagiaire van de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen en zal het komende anderhalf jaar in onze wijkgemeente aan het werk zijn. In eerste instantie gaat zij de kerkelijke kaart van de Oosterkerkwijkgemeente maken. De begeleiding is in handen van ds Margo Jonker.
15 mei 2011 Na afloop van de gezamenlijke dienst op 15 mei in de Hoeksteen is de gemeente geïnformeerd over de beslissingen die de kerkenraad van Hoeksteen en Oosterkerk de laatste tijd genomen heeft. In een zeer goed gevulde kerk werden de diverse onderwerpen toegelicht door voorzitter Henk Zomer, ds Jonker en ds Bousema.
24 juli 2010 Zaterdagavond 24 juli is de Oekraïnegroep uit Beregovo om 19.02 uur in Zwolle teruggekeerd.
27 juni 2010 Gezamenlijke dienst van de Hoeksteengemeente en de Oosterkerkgemeente op in de Oosterkerk. 

 

Op de zonovergoten zondagmorgen van 27 juni 2010 vond de eerste gezamenlijke kerkdienst plaats van de wijkgemeenten De Hoeksteen en de Oosterkerk.
In een met 313 personen goed gevulde kerkzaal konden leden van de beide wijkgemeenten elkaar begroeten en ontmoeten. De dienst werd geleid door zowel ds. Margo Jonker als ds. Wim Hortensius. De cantorij van de Oosterkerk, aangevuld met leden van de cantorij van De Hoeksteen, droeg een muzikaal steentje bij. Ook de oppas en de kindernevendienst waren gezamenlijk. Het was een goede dienst met een prettige sfeer. Na de dienst werden de nog aanwezige 130 leden van beide gemeentes bijgepraat door Henk Zomer – lid van de gezamenlijke stuurgroep, die de lijnen voor het samengaan uitzetten. Henk riep een ieder op om enthousiast mee te werken aan het opnieuw vorm geven en opbouwen van deze nieuwe stadsgemeente!
Het verslag van het gemeenteberaad kunt u hier lezen.

24 maart 2010 De Rommelmarkt heeft € 1421,50 opgebracht. Daarnaast heeft Perki nog een bedrag van € 300,- aan inkomsten verkregen.
maart 2010 Gemeenteberaad over samenvoeging wijken. Zondagmorgen 14 maart, na afloop van de kerkdienst, namen 78 gemeenteleden deel aan het gemeenteberaad over o.a. de Visie voor de nieuw te vormen wijkgemeente. U kunt die visie hier inzien
2010 Samenvoeging wijkgemeenten De Hoeksteen en Oosterkerk

 

Het proces van samenvoegen van beide wijkgemeenten wordt geleid door een stuurgroep. Als datum voor de samenvoeging is gekozen Pinksteren 2011 (12 juni).

De leden zijn ds Wim Hortensius (OK), ds Harm Bousema (OK), Tim Krooneman (OK), ds Piet Beintema (onafhankeljk voorzitter), Jan Scholten (OK), Henk Zomer (HS), Sytze de Boer (HS) en ds Margo Jonker (HS)

De stuurgroep is in de periode september 2009 t/m juni 2010 18 keer in vergadering bijeen geweest. Na de zomer van 2010 vergadert de stuurgroep eens per maand. De wijkkerkenraden vergaderen dan op dezelfde datum, zodat het mogelijk is het nemen van de nodige besluiten op elkaar af te stemmen. Eind september wordt een gezamenlijke kerkenraadsvergadering belegd om alle zaken die van belang zijn voor de wijkkerkenraden met elkaar door te nemen. Vanaf januari 2011 zullen beide wijkkerkenraden zoveel mogelijk gezamenlijk vergaderen. Dat geldt ook voor de beide moderamina. De stuurgroepbijeen-komsten vallen dan samen met die van beide moderamina.

   
oktober 2009 Kloosterweekend 16-18 oktober 2009. Tijdens dit weekend waren we met zestien mensen, voornamelijk uit de Oosterkerk, te gast in de St.Benedictusabdij de Achelse Kluis, onder Valkenswaard, op de grens van Nederland en België.
september 2009 Zondag 13 september hielden we onze startzondag. Na afloop van de dienst presenteerden gemeenteleden allerlei clubs en organisaties, waar zij als vrijwilliger bij betrokken zijn.
Pasen 2009 Van het Dagboekje voor de 40dagentijd zijn ruim 200 boekjes verkocht. De opbrengst was € 702,90. Na aftrek van de kosten blijft er een mooi bedrag van € 152,02 over voor het project op Halmahera.
   
10 april 2009 In de dienst van Woord en Gebed op Goede Vrijdag, 10 april 2009, volgden we onze Heer Jezus Christus op zijn gang naar Golgota aan de hand van de veertien Kruiswegstaties geschilderd door Ted Felen.
   
26 maart 2009 Ruim 80 gemeenteleden waren aanwezig tijdens het Gemeenteberaad na afloop van de dienst van 26 maart. Zij kregen uitleg over:

 

 • de renovatieplannen van de vergaderruimten
 • de gedachten die er leven bij de taakgroep Eredienst over het aanpassen van het liturgisch centrum.
 • de beschikbare financiële middelen
 • de gang van zaken om te komen tot een nieuwe Oosterkerkcantorij
21 maart 2009 Aan het jaarthema “Er zit muziek in de Oosterkerk”werd 21 maart in de kerk gestalte gegeven. Solisten, duo’s en groepen, zowel jong als oud, traden daar op in het licht van vele spots. Een deskundige jury gaf commentaar op het optreden en de spreekstalmeesters Wim Hortensius en Bert v.d. Venis zorgden voor de verbindende teksten.
   

Reacties zijn gesloten.