Verslag Gemeenteberaad zondag 14 oktober

Aanwezig: ong. 100 gemeenteleden.

Voorzitter Dik Kremer heet iedereen welkom en steekt de kaarsen aan.

Financiën. Bina Schouwstra licht deze toe. Tot nu toe is 90% van de toegezegde bedragen van Kerkbalans 2018 ontvangen. Op de begroting van de PGZ staat nog een tekort van € 30.000,–

Voor de Oosterkerk wordt 55% van Kerkbalans opgebracht door mensen ouder dan 65 jaar. 15% van de gemeenteleden geeft meer dan € 500,– per jaar, 24% geeft minder dan € 100,–. De vraag is hoe we de jongere generatie kunnen bereiken om ook mee te gaan doen.

Ronde Tafel Gesprekken. Het afgelopen jaar zijn enkele Ronde Tafel Gesprakken geweest. Deze waren vooral gericht op vernieuwing binnen de kerk, in het bijzonder de eredienst. Hoe kunnen we alle generaties bij de kerk houden. Het is een zoektocht naar nieuwe wegen voor de toekomst. Naar aanleiding van alle gesprekken heeft de kerkenraad inmiddels een aantal besluiten genomen:

 • Zondagse liturgie en schriftlezing staan vanaf donderdag op de website. Voor mensen zonder internet kan een maatje worden gezocht.
 • Elke 1e zondag van de maand napraten over de kerkdienst, vanaf 2 december
 • Meer aandacht en uitleg van Liturgie in de dienst. Iemke Epema schrijft erover op de website. Volgend jaar komt er vanuit de Vorming en Toerusting een aanbod.
 • Aandacht voor diversiteit van liederen en muziek in de kerkdienst, meer pianospel.
 • Jongeren in de kerk: Er is een aanvraag ingediend bij het  i.s.m. de Adventskerk voor pastor voor mensen van 25 – 40 jaar.
 • Rust voor de dienst: KR komt in stilte binnen, we richten ons op de Eeuwige, orgel speelt, kort welkom, kaarsenkind en hand geven. Dit om de devotie meer tot uitdrukking te laten komen. We moeten hier nog even aan wennen. Het is nog niet stil tijdens het orgelspel.
 • Jongere mensen worden van harte en met nadruk uitgenodigd om mee te denken en te doen in het kerkelijk gebeuren!
 • De KR besluit tot het project Waarderende Gemeente Opbouw in 2019

Evangelisatie. Naar aanleiding van een geoormerkt legaat is de werkgroep Evangelisatie opgericht. Wil v.d. Meeberg vertelt hier e.a.a. over. Vanuit onze Christelijke levensvisie moeten we ons verbinden met andere mensen, de kerk moet naar buiten treden. Tot nu toe is geld besteed aan de volgende activiteiten:

 • Subsidiëren van Koorbizniz Oosterwind. De Passion trekt ook veel niet kerkelijken.
 • Ontvangen van een groep Christelijke Eritreeërs die op zaterdag een soort catechisatie volgen. Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig die af en toe op zaterdagmiddag aanwezig willen zijn als gastheer/vrouw. Opgave bij Jan Scholten.
 • Lichtjeswandeltocht in de wijk in 2017 en 2018 (20 december)Dit in samenwerking met verpleeghuis “Wilhelmina van Sonsbeek”, Deltion college, school de Aquamarijn.
 • Gast aan tafel bij “Wat de Pot schaft”. 5 daklozen kunnen gratis aanschuiven.
 • Avond met en voor vluchtelingen.
 • Theelepeltjes actie: Klein kan veel.
 • Contact met de soepbus: Hierdoor is o.a. de dekeninzameling tot stand gekomen.
 • Kerst Event 2017
 • Bijdrage aan speeltoestel voor Bestevaer. Dit wijkcentrum is blij dat de kerk ook present wil zijn voor mensen in de wijk.
 • Gesprekken met wijkcentra Dieze, Wipstrik/ Indische Buurt
 • Samenwerking met Deltion, zij hebben de Brugwachtershuisjes geadopteerd van de gemeente. Wij willen met hen samenwerken en kunnen ook gebruik maken van de huisjes. Inmiddels is er een  Open Deur Theater over levensvragen van jongeren geweest waarbij gebruikt gemaakt is van de Oosterkerk.
 • Plan: eventueel film in Filmhuis over geloven.

Waarderende Gemeente. De kerkenraad heeft besloten om met dit project te gaan starten. Vanuit een positieve grondhouding willen we praten over hoe we samen kerk willen zijn. Hiervoor zoeken we 4 gemeenteleden die 5 zaterdagen een cursus willen gaan volgen. Zij gaan dan in onze gemeente de gesprekken leiden. Inmiddels hebben 3 mensen zich aangemeld. Wilt u ook meedoen? Opgave bij Wil v.d. Meeberg.

Eeuwigheidszondag. Aanscherping van de brandveiligheidsvoorschriften heeft ertoe geleid dat de herdenking zoals we tot nu toe gedaan hebben helaas herzien moet worden. De taakgroep Eredienst heeft uitgebreid nagedacht over deze invulling. De herdenking van overleden gemeenteleden zal vrijwel hetzelfde blijven, er is alleen een ander kaarsje dat nabestaanden kunnen aansteken en meenemen na de dienst als zij dat willen. Na dit ritueel krijgen gemeenteleden de gelegenheid een kaartje met de naam van een overledene naar het licht te brengen. Bij de gedenktafels staat een kaars met daarbij houten standaardjes waar de kaartjes ingezet kunnen worden. Na de dienst kunnen de kaartjes meegenomen worden.  De kaartjes worden vooraf aan de dienst uitgedeeld.

Rondvraag. In de Stentor heeft een artikel gestaan over de gemeentevergadering in de Jeruzalemkerk van 4 oktober. De toonzetting hiervan was erg aan de sombere kant. Het blijkt een vrij verhaal van een journalist. Inmiddels is door de AK een afspraak gemaakt met deze journalist voor een interview om een inhoudelijk stuk te plaatsen.

Er worden zorgen geuit over het mogelijke vertrek van de koster vanwege het project Heilige Huisjes. Er zullen nog meer vrijwilligers gezocht moeten worden, hoe dit gecoördineerd moet worden is nog niet duidelijk. Het hoofddoel van het project is om zo lang mogelijk de wijkkerken open te houden. De praktische invulling volgt nog.

Er is waardering uitgesproken voor het werk dat de kerkenraad het afgelopen jaar heeft verricht.

Reacties zijn gesloten.