Verslag gemeenteavond over toekomst PGZ

De presentatie op 4 oktober in de Jeruzalemkerk van het concept advies van de projectgroep Heilige Huisjes trok veel belangstelling. De kerkzaal was gevuld met leden van alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). Ze waren stil en nieuwsgierig wat het advies zou inhouden. Dominee Elly Urban deed de opening. Zij baseerde die op de wijsheid van Salomo, waarbij goed luisteren voorop staat.

Clusteren van wijkgemeenten

De presentatie werd gedaan door Jan Boer, de professioneel begeleider van dit proces. Klip en klaar loodste hij het aandachtige gehoor door de sheets heen. Het bleek een goed opgebouwd advies. Kern van de zaak is dat we zonder pittige beslissingen op termijn steeds moeilijker als wijkgemeenten kunnen functioneren. En ook dat we als PGZ de zes wijkgemeenten moeten clusteren. Met daarbij een concreet voorstel welke drie clusters van telkens twee wijkgemeenten er ontstaan. Voor de Oosterkerk is de cluster-partner de Adventskerk. Daarnaast gaat het om het cluster OpenKring-Stinskerk en het cluster Jeruzalemkerk-Sionskerk. Uiteindelijk moet elk cluster met één kerkgebouw doorgaan. Welk gebouw dat zal zijn, daar gaat het advies niet op in. De wijkgemeenten krijgen drie jaar de tijd om de clustering en de gebouwenvraag te realiseren.

Urgentie voelbaar

Na de presentatie bleef het redelijk stil. Ongetwijfeld waren de aanwezigen onder de indruk van de presentatie. In een goede sfeer stelde een enkeling een vraag of had een opmerking. De wijkgemeenten gingen uiteen. Ieder naar een ruimte om in eigen kring verder te praten en ideeën aan te dragen. In de “Oosterkerkruimte” werd dat druk gedaan. Eigenlijk waren er weinig vragen of opmerkingen die de kern van het advies betroffen. In die zin werd de urgentie van de voorstellen wel gevoeld. Een ieder kon haar of zijn vragen, opmerkingen en gevoelens aanreiken.

Op 15 november worden de wijkgemeenten gehoord over het advies. Als het eindadvies er is, dan kunnen we met elkaar aan de slag.

Willem Boerman

Reacties zijn gesloten.