Kerkenraad en Taakgroepen

Alle activiteiten van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De PGZ is onderverdeeld in wijkgemeenten die vertegenwoordigers hebben in de Algemene Kerkenraad. Iedere wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad. Hierin hebben alle ambtsdragers zitting: predikanten, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen. De kerkenraad van onze wijkgemeente – de Oosterkerk – vergadert tenminste vier keer per jaar. Het door de kerkenraad gekozen moderamen (dagelijks bestuur) overlegt namens de kerkenraad met de diverse taakgroepen en komt tenminste zes keer bijeen.

De diakenen vormen samen de diaconie die maandelijks vergadert en zich bezig houdt met diaconaat in de wijk, op stedelijk niveau en het jeugd- en werelddiaconaat. Ook verzorgt de diaconie de collecten in de diensten, is verantwoordelijk voor de bestemming van de collecten en draagt zorg voor een goed verloop van het Heilig Avondmaal.

De ouderlingen houden zich bezig met pastoraal werk en vervullen beurtelings in kerkdiensten de functie van ouderling van dienst. Dat houdt in dat zij of hij voor aanvang van de dienst mededelingen voorleest en namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor deze dienst (met een handdruk) overdraagt aan de predikant. Na afloop van de dienst wordt (ook met een handdruk) de verantwoordelijkheid teruggegeven aan de (vertegenwoordiger van) de kerkenraad.

Ouderling-kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigendommen, financiën en ledenadministratie. Kerkrentmeesters zijn geen lid van de kerkenraad, maar wonen afhankelijk van het onderwerp deze vergadering (deels) bij. Ouderling-kerkrentmeesters én kerkrentmeesters vormen samen de Wijkraad van Kerkrentmeesters

Om het werk zo goed mogelijk te doen laat de wijkkerkenraad zich bijstaan door taakgroepen. We hebben de volgende (overkoepelende) taakgroepen:

Eredienst: aandacht voor: kerkzaal, kerkmuziek, cantorij, liturgie, bijzondere (avond)diensten, musicalgroep, Taizégroep,
Pastoraat: vanuit wijkteams en contactpersonen willen we aandacht geven aan gemeenteleden  en waar mogelijk en wenselijk aan mensen buiten onze kerk.
Jeugdwerk: clubwerk, soos, kinderoppas, kindernevendiensten, jeugddiensten.
Diaconaat: Missionair werk buitenland/ZWO: zondagen werelddiaconaat, wereldwinkel, veertigdagentijd, milieugroep, maaltijdgroep.
Vorming en Toerusting: catechese, bijbelkringen, leerhuis, groeigroepen, geloofsopvoeding, 50+groepen.

De taakgroep Beheer, deze naam wordt gebruikt voor het Wijkcollege van Kerkrentmeesters, en de taakgroep Communicatie vervullen faciliterende functies voor kerkenraad en overige taakgroepen.
Beheer: het beheren van de financiën, wijk-ledenadministratie en het Oosterkerkcomplex.
Communicatie: alle vormen van communicatie binnen de gemeente, zoals kerkblad De Bagijn, zondagse Kerkgroet en de website.

Wij willen gebruik maken van de gaven die gemeenteleden hebben. Gaven die gebruikt kunnen worden binnen een ambt als ouderling of diaken. Daarnaast willen graag gebruik maken van de gaven van onze gemeenteleden buiten die ambten om. We willen dus in alle opzichten ‘gaven gericht’ bezig zijn. Ook als het gaat om de inzet van gemeenteleden voor kortlopende projecten of ‘klussen’. We willen zoveel mogelijk gemeenteleden toerusten voor en begeleiden bij dat deel van het werk voor de gemeente dat past bij de hen geschonken gave(n). Het is onmogelijk om vruchtbaar en met vreugde te werken in de gemeente als wij elkaar niet stimuleren en geen aandacht hebben voor elkaar. Dit ‘omzien naar elkaar’ is van grote waarde.

Samenstelling kerkenraad

NaamVoornaamTelefoone-mailadresAmbt/Functie
Team van pastores
Mevr. I. P. Epema*Iemke454 23 66iemke.epema@hetnet.nl
predikant
Mevr. N. EijgenraamNelleke452 52 23dominel@hetnet.nlpredikant
H. TissinkHans337 44 06hanstissink@hetnet.nlpredikant
Mevr. E. UrbanElly06 26999594dsellyurban@oosterkerk.nlpredikant
D.J. SteenbergenDirk Jan466 2433steenburger@home.nljeugdwerker
Overige leden kerkenraad
S. de BoerSytze454 62 29s.de.boer1@home.nlouderling met bijz. opdracht: scriba AK
Mevr. M. de Boer-ButtermanMargrieta454 62 29margrieta.de.boer@home.nlouderling rouwdiensten
C. Bosch*Chris465 81 73c.a.bosch@compaqnet.nlvoorzitter diaconie
H.A. BosmaHenk230 30 81bosmadejong@ziggo.nlouderling met bijz. opdracht AK
T. BrandTheo421 4154theobrandzwolle@gmail.comouderling
Mevr. M. de Bruin-AlgraMarga453 43 98margadebruin@planet.nlpenningmeester diaconie
M. F. CoreeMarinus454 63 93marinuscoree@hetnet.nlouderling
Mevr. E. Gerrits-Boessenkool*Lies422 74 80liesgerrits@home.nl als scriba: scriba@oosterkerk.nlouderling, eerste scriba, afgev. Classis
Mevr. M. Groot NibbelinkMintje4229688 of 06-11479409mintjegrootnibbelink@gmail.comouderling
Mevr. Y.S. HaryatiCinta337 41 57haryatic@gmail.comdiaken
H. HopHans453 1674h.hop@home.nldiaken
Mevr. J.C.W. de Jager-OelenJane454 19 66hdejager@home.nldiaken met bijz. opdr.: Zonnehuis
D. Kremer*Dik06 52811032dikkremer@hotmail.comouderling voorzitter
P. Kuiper*Piet454 15 80Pietkuiper60@gmail.comouderling-kerkrentmeester
Mevr. C. LatumahinaCisca06 47003858Afc@gmail.comouderling Perki
Mevr. G. van Loodaiken
Mevr. W.C. van de Meeberg*Wil454 80 83r.klem@planet.nl als scriba: scriba@oosterkerk.nlouderling, tweede scriba
Mevr. R. van der MeulenRia422 1372meulenria@hotmail.comouderling
Mevr. M. Poll-van den BergMarlien06 42229535janmarlien@home.nlouderling
Mevr. P.SchepPetradiaken
Mevr. B.J. SchouwstraBina452 7904b.schouwstra@kpnplanet.nlouderling-kerkrentmeester, penningmeester Wijkcoll. v. Kerkrentmeesters, afgevaardigde CvK
H. ter SteegHenk466 1966htsteeg@gmail.comouderling-kerkrentmeester
W. van der Stouwe*Wim421 85 23wimvanderstouwe@hetnet.nldiaken met bijz. opdr. : penn.m. CvD, Classis, (Mod.) AK (vanuit CvD), DPZ
J. van VilsterenJeroen422 9927jeroenenanniek@gmail.comouderling, jeugd
Mevr. R. Westerbeek-PasopRiadiaken
Mevr. N. de WolfNiniek332 0252josefinedewolf11@hotmail.comDiaken Perki
Dhr. H. ZomerHenk454 1837Ouderling met bijz opdr. AK,
Mevr. A.M. ZijlstaAnne Marijke454 4488amzijlstra@kpnmail.nlOuderling Arcadia
* : lid moderamen

Reageren is niet mogelijk