Financiën

Binnen de Oosterkerk zijn er verschillende geldstromen. De oorzaak daarvan zijn de verschillende verantwoordelijkheden van:

  • enerzijds de ambten van diakenen en ouderling-kerkrentmeesters en
  • anderzijds de taakverdeling tussen de plaatselijk Protestantse Gemeente Zwolle en de Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk.

De jaarlijkse actie kerkbalans valt onder de verantwoordelijkheid van het plaatselijke College van Kerkrentmeesters (CvK). De ouderling-kerkrentmeesters van de Oosterkerk hebben tot taak deze actie binnen de grenzen van de wijkgemeente goed te laten verlopen. Alle inkomsten worden namens het CvK geïnd door het Kerkelijk Bureau. Van die inkomsten worden o.a. de predikanten, enkele kosters, medewerkers kerkelijke bureau en een organist betaald. Het overige deel is nodig voor het beheer en onderhoud van  de kerkgebouwen.

  • Kerkbalans 2017 per 10 maart. De integrale uitslag kunt u hier inzien. De uitslag van de Oosterkerkgemeente staat hier. In het overleg van het College van Kerkrentmeesters is afgesproken om per wijk alleen de totale uitslag te vermelden en de uitslag van de eigen wijkgemeente.
Exploitatie Oosterkerk en Bagijnehof

Het klein-onderhoud en verhuur valt onder verantwoordelijkheid van het Wijkcollege van Kerkrentmeesters. De uitvoering is door hen opgedragen aan de Beheercommissie van de Oosterkerk. Zij zijn gehouden aan de regels die het Centraal College van Kerkrentmeester daarvoor heeft opgesteld. Alle kosten die samenhangen met het (klein-)onderhoud en gebruik van Kerk en Bagijnehof worden door de Beheercommissie betaald. Zij legt verantwoording af aan Kerkenraad en het Centraal College van Kerkrentmeesters.

Wijkkas

De kosten die samenhangen met het functioneren van onze wijkgemeente, zoals het drukken van Kerkgroet, Bagijn en verjaardagskaarten, bloemen bij speciale gelegenheden, het jeugdwerk, vrijwilligersvergoeding cantrix en kosten startzondag, brengen de gemeenteleden bijeen middels giften aan de wijkkas. De opbrengst van de wijkkascollecten (6x per jaar) en legaten, komen, afhankelijk de wens van de overledene, ook ten goede aan de wijkkas. Het wijkcollege van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven.

Kosten die ten laste van de wijkkas komen, kunnen worden gedeclareerd via wijkkas@oosterkerk.nl .

  • Giften wijkkas 2017 De inkomsten van de wijkkas in 2017 kunt u hier inzien.  De onderste regel zijn de inkomsten inclusief de wijkkascollecten en enkele  bedragen die via het kerkelijkbureau ontvangen zijn.
Diaconie

De kosten die de diaconie maakt worden betaald uit de kas van de Wijkdiaconie. Deze verkrijgt haar inkomsten van de Centrale Diaconie volgens de door hen opgestelde regels. De Wijkdiaconie legt verantwoording af aan de Centrale Diaconie.

Verantwoording 2016

Het jaarverslag “Oosterkerk 2016” kun u hier inzien.

De door de kerkenraad goedgekeurde jaarcijfers 2016 (klik op een blauwe tekst)

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

Reageren is niet mogelijk